SD高達 G世紀世界  [ SD Gundam G Generation World ]金手指


 

作者來源:多玩- 匠氣 &メリッサ様

_S ULJS-00363
_G SD Gundam G Generation World
--->資金最大
_C0 Money max
_L 0x212A6030 0x3B9AC9FF
--->解除開發等级限制
_C0 No Lv Limit
_L 0xC003C024 0x24020063

--->收集率 100%
_C0 Collect 100%
_L 0x103CF2F4 0x000002C3

--->黑哈羅,出现在机库内
_C0 Black Hallo
0x112AB782 0x00000292
--->黑鳳凰,代替黑哈羅出现在机库内
_C0 Black Phenix
0x112AB782 0x0000029A

 

【機師段】
--->駕駛員培養點最大
_C0 ACE Point
_L 0x412D1140 0x01420007
_L 0x0001869F 0x00000000
--->全駕駛員能力最大
_C0 All Character Ability
_L 0x812C9B17 0x0168001C
_L 0x00000064 0x00000000
_L 0x412C9B18 0x01680007
_L 0x64646464 0x00000000
_L 0x812C9B1C 0x0168000E
_L 0x10006464 0x00000000
--->全駕駛員等级最大
_C0 Lv Max
_L 0x812C9B16 0x0168001C
_L 0x00000063 0x00000000
--->全駕駛員擊落数數最大
_C0 Shoot Down Max
_L 0x812D1144 0x0142000E
_L 0x100003E7 0x00000000

 

【MS/MA 段】
--->全機體等级最大
_C0 All MS Lv Max
_L 0x812AB2D2 0x01680034
_L 0x00000063 0x00000000
--->全機體HP最大
_C0 HP Max
_L 0x812AB2A6 0x0168001A
_L 0x1000270F 0x00000000
--->全機體EN最大
_C0 EN Max
_L 0x812AB2A8 0x0168001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全機體攻擊值最大
_C0 Attack Max
_L 0x812AB2AA 0x0168001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全機體防御值最大
_C0 Defence Max
_L 0x812AB2AC 0x0168001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全機體積動性最大
_C0 Flexibility Max
_L 0x812AB2AE 0x0168001A
_L 0x100003E7 0x00000000

 

【母艦段】
--->全母艦HP最大
_C0 All Mothership HP Max
_L 0x812AFBC6 0x003C001A
_L 0x1000270F 0x00000000
--->全母艦EN最大
_C0 EN Max
_L 0x812AFBC8 0x003C001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全母艦攻擊值最大
_C0 Attack Max
_L 0x812AFBCA 0x003C001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全母艦防御值最大
_C0 Defence Max
_L 0x812AFBCC 0x003C001A
_L 0x100003E7 0x00000000
--->全母艦機動性最大
_C0 Flexibility Max
_L 0x812AFBCE 0x003C001A
_L 0x100003E7 0x00000000


FC用

_S ULJS-00363
_G SD GUNDAM GGENERATION WORLD

_C1 CAPITAL(金錢)99999
_L 0x212A6030 0x000F423F
_C0 全員滿經驗
_L 0x812D1130 0x0142000E
_L 0x10007FFF 0x00000000
_C0 all character max growth
_L 0x812D1139 0x0142001C
_L 0x0000000A 0x00000000
_L 0x812d113A 0x0142000e
_L 0x10000A0A 0x00000000
_L 0x412D113C 0x01420007
_L 0x0A0A0A0A 0x00000000
_C0 ACE point 不解释
_L 0x412D1140 0x01420007
_L 0x0001869F 0x00000000
_C0 全员击破数999
_L 0x812D1144 0x0142000E
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 開發等級限制解除
_L 0x2003C024 0x24020063

_C0 1機目經驗値 次+Ch
_L 0x112B5110 0x00007FFF
_C0 1機目成長 次+Ch
_L 0x012B5117 0x0000000F
_L 0x212B5118 0x0F0F0F0F
_C0 經驗値機体(10机)
_L 0x812B5110 0x000A0006
_L 0x10007FFF 0x00000000
_C0 成長機體
_L 0x812B5117 0x000A000C
_L 0x0000000F 0x00000000
_L 0x412B5118 0x000A0003
_L 0x0F0F0F0F 0x00000000
_C0 能力値機体 HP
_L 0x812AB2A6 0x000F001A
_L 0x100007CE 0x00000000
_C0 能力値機體 HP以外
_L 0x412AB2A8 0x000F000D
_L 0x03E703E7 0x00000000
_L 0x412AB2AC 0x000F000D
_L 0x03E703E7 0x00000000
_C0 收集率100%達成
_L 0x103CF2F4 0x000002C3_C0 all character max stat 覚醒値满,其他值99

_L 0x812c9b1b 0x0153000e
_L 0x10006363 0x00000000
_L 0x412c9b17 0x01530007
_L 0x63636363 0x00000000
_L 0x812c9b1d 0x0153001c
_L 0x00000064 0x00000000_C0 Pilot EXP 4倍 V2
_L 0x200C7ED8 0x0A200C00
_L 0x200C7EDC 0x00000000
_L 0x20003000 0x8FA5076C
_L 0x20003004 0x8CA50048
_L 0x20003008 0x24040004
_L 0x2000300C 0x00A40018
_L 0x20003010 0x00002812
_L 0x20003014 0x0A231FB8
_C0 收集率歸零
_L 0x103CF2F4 0x00000000
_C0 Unit EXP 4倍 V2
_L 0x200C5DF8 0x0A200C07
_L 0x200C5DFC 0x00000000
_L 0x2000301C 0x8FA50484
_L 0x20003020 0x8CA50044
_L 0x20003024 0x24040004
_L 0x20003028 0x00A40018
_L 0x2000302C 0x00002812
_L 0x20003030 0x0A23177F


C0 EN不減
_L 0xC00C5D98 0x24050000
_L 0xC00D093C 0x00402823


_C0 MP增加後最大
_L 0x20031824 0xA642002A
_L 0x20031828 0x8644002A
_L 0xD03CF668 0x00000000
_L 0x20031824 0x0E200400
_L 0x20031828 0xA642002A
_L 0x20001000 0x82440014
_L 0x20001004 0x54800001
_L 0x20001008 0xA651002A
_L 0x2000100C 0x03E00008
_L 0x20001010 0x8644002A


_C0 戰場全員控制可能可控制敌人
_L 0xC011E46C 0x00000000

_C0 擊破數增加後最大
_L 0xC00C644C 0xAE05002C


_C0 ACE點數增加後最大
_L 0xC00C6330 0xAE250030


_C0 機體獲得經驗値x倍已改成16倍率再大容易死机
_L 0xC003C294 0x00058900


_C0 機師獲得經驗値x倍已改成16倍率再大容易死机
L 0xC0036AC4 0x00058900


_C0 獲得SCORE x倍已改成16倍率再大容易死机
_L 0xC0152910 0x0E200408
_L 0x20001020 0x8E250008
_L 0x20001024 0x03E00008
_L 0x20001028 0x00052900


_C0 育成時ACE點數變動後最大
_L 0xC0032FAC 0xAE250010

_C0 育成時快速成長到最大
_L 0xC0034DA8 0x00000000
_L 0xC0034DD8 0x24C60062
_L 0xC0034E80 0x1000000C


_C0 機體成長點數不減
_L 0xC003EFE0 0x00000000

_C0 機體成長點數強制停止分配
_L 0xC003F15C 0x10000005

_C0 機體分配成長點數時快速成長
_L 0xC003D5A8 0x1000000A
_L 0xC003D5FC 0x24C603E7
駕駛員經驗N倍來了(G世界程序碼)
_C0 No LV Limit
_L 0xC003C024 0x24020063
_C0 Pilot EXP x倍(X=0~FF)
_L 0xC0036AFC 0x0A200C00
_L 0xC0003000 0x240500XX
_L 0xC0003004 0x02250018
_L 0xC0003008 0x00008812
_L 0xC000300C 0x86450000
_L 0xC0003010 0x0A20DAC1


創作者介紹
創作者 賈雷 的頭像
賈雷

JUST PLAY 賈雷云端

賈雷 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()